Štandardy kvality

Nový zákon o regulácii v sieťových odvetviach účinný od 1. septembra 2012 ustanovuje reguláciu kvality samostatným paragrafom. Podľa splnomocňovacieho ustanovenia nového zákona o regulácii úrad vydal nové vyhlášky o štandardoch kvality. Vyhlášky sú účinné od 15.9.2012 a sú v nich ustanovené zásady a ukazovatele, ktoré musia držitelia povolení na podnikanie v energetike a vodárenstve dodržiavať. Štandardy kvality určujú práva spotrebiteľa a zároveň povinnosti dodávateľa, aby dodávka energií a vody bola kvalitná, spoľahlivá a bezpečná a to za spravodlivú cenu.

Kompenzačné platby

Ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je regulovaný subjekt povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu. Podmienkou na vyplatenie kompenzačnej platby nie je podanie žiadosti oprávnenou osobou o jej vyplatenie, ide o tzv. automatické kompenzačné platby.

Kompenzačné platby sa vzťahujú len na udalosti, ktoré nastanú od 1. januára 2013.

Pre dodávku tepla sú štandardy kvality ustanovené úradom Vyhláškou č. 277/2012 Z. z., podľa ktorej je dodávateľ tepla povinný:

 1. zabezpečiť počas celého vykurovacieho obdobia (od 1. septembra príslušného kalendárneho roka do 31. mája nasledujúceho roka podľa § 1 ods. 1 vyhlášky č. 152/2005 Z. z.) maximálny tepelný príkon na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla,
 2. dodržať určený čas dodávky tepla na vykurovanie podľa § 1 ods. 1 až 5 vyhlášky č. 152/2005 Z. z.,
 3. obnoviť dodávku tepla po jej obmedzení alebo prerušení z dôvodov technickej poruchy v lehotách
  • do 24 hodín pri prerušení dodávky tepla,
  • do 48 hodín pri obmedzení dodávky tepla,
 4. dodržať vykurovaciu krivku alebo odberový diagram dohodnutý s odberateľom v zmluve o dodávke a odbere tepla,
 5. dodržať teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla,
 6. najmenej 15 dní pred vykonaním plánovanej údržby oznámiť odberateľovi začiatok a koniec plánovaného prerušenia dodávky tepla,
 7. dodržiavať oznámený termín začiatku plánovaného obmedzenia dodávky tepla,
 8. obnoviť dodávku tepla v lehote uvedenej v oznámení o plánovanom obmedzení dodávky tepla,
 9. najmenej 15 dní pred prerušením dodávky tepla z dôvodu omeškania odberateľa s platbou za dodané teplo, oznámiť odberateľovi výzvu na úhradu omeškanej platby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní od jej doručenia a túto výzvu oznámiť aj konečným spotrebiteľom miestne obvyklým spôsobom,
 10. dodržať 30 dňovú lehotu odo dňa doručenia žiadosti na
  • písomné vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberateľa do sústavy tepelných zariadení dodávateľa,
  • zabezpečenie overenia určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla alebo určeného meradla na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a päť dňovú lehotu na oznámenie výsledku overenia žiadateľovi,
  • overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo a odstránenie zistených nedostatkov,
 11. písomne oznámiť výsledok previerky kvality dodávky tepla v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
 12. a) merať množstvo spotrebovaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody určeným meradlom 2) v mieste jej prípravy,
  b) merať množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste určeným meradlom 2) ak o to požiadajú všetci odberatelia, ktorým dodávateľ dodáva teplú úžitkovú vodu z jedného spoločného miesta jej prípravy do jedného roka od doručenia žiadosti,
  c) dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste,
  d) na vstupe do ohrievača teplej úžitkovej vody merať určeným meradlom 2) množstvo dodanej studenej vody,
  e) umožniť odberateľovi alebo zástupcovi konečného spotrebiteľa vykonať kontrolu množstva dodanej studenej vody na prípravu teplej úžitkovej vody a množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody,
  f) rozpočítavať množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode podľa pravidiel rozpočítavania.
 13. a) merať množstvo dodaného tepla určeným meradlom spotreby tepla na každom dohodnutom odbernom mieste; ak dodávateľ rozpočítava teplo konečnému spotrebiteľovi, merať množstvo dodaného tepla určeným meradlom na mieste, ktoré pre rozpočítavanie slúži ako odberné miesto,
  b) zabezpečiť overovanie určeného meradla podľa osobitného predpisu 2) a zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu,
  c) oznámiť písomne odberateľovi termín výmeny určeného meradla a zaznamenať údaje o vymieňanom meradle za účasti zástupcu odberateľa,
  d) vykonávať mesačné odpočty určeného meradla,
  e) vykonávať mesačné bilancie výroby tepla a dodávky tepla.